Odgovor je jednostavno DA!

Prevara je rizik sa kojim se suočavaju sve organizacije, nezavisno od njihove veličine, sektora poslovanja ili lokacije. Krahovi kompanija, novinski naslovi i brojni izveštaji o poslovanju  ukazuju na to da je prevara široko rasprostranjena pojava koja je ozbiljan i skup problem za poslovanje kompanije. Pod uticajem globalizacije, rasta broja tržišta, brzog tehnološkog razvoja i perioda ekonomskih teškoća, rizik od prevare se može samo povećavati. 
 
Prevare ugrožavaju poslovanje kompanije na mnogo različitih načina, ne samo po pitanju finansijskog zdravlja kompanije, već utiču na ugled kompanije u očima javnosti, kao i na moral zaposlenih. Prevara može da ima katastrofalne posledice za kompaniju. U najblažem obliku, posledice prevare mogu da znače gubitak resursa i eroziju vrednosti kompanije.

Istraživanja su pokazala da, u proseku, organizacije gube 7% godišnje dobiti zbog prevare, a samo mali procenat ovih gubitaka organizacija uspe da povrati.  

Iako je poznato koliki stepen rizika prevare mogu predstavljati za organizaciju, veliki  broj kompanija i dalje nema formalno uspostavljene sisteme i procedure za  razumevanje i tretman ove vrste rizika, ili načine za otkrivanje i reagovanje na prevare. 

Imate li ih vi? 
Jeste li sigurni u postavljene sisteme odbrane od prevare? 
Jeste li potpuno sigurni, da u vašoj organizaciji baš sve funkcioniše ispravno i da ne postoji rizik od prevare? 
 
Ako niste baš potpuno sigurni, javite se da proverimo kakva je realna situacija u vašoj organizaciji! 

MI ČUVAMO DOBRE BIZNISE OD LOŠIH LJUDI! 

Ekspertski tim  predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora,  Sertifikovan menadžment konsultant(CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije,  Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.

www.gmkonsalting.com 
gordana.matovic@gmkonsalting.com 
office@gmkonsalting.com 
+381 64 115 43 63