Forenzička revizija

Pogrešno iskazani podaci u finansijskim izveštajima nisu uvek posledica neznanja, previda ili pogrešne primene međunarodnih računovodstvenih standarda, već i prevara koje se dešavaju u sve razvijenijem, ali i zamršenijem, načinu finansijskog poslovanja.

Eksterna revizija nije instrument otkrivanja prevara, niti je to glavni cilj eksterne revizije. U tom kontekstu, praksa je iznedrila forenzičko računovodstvo i forenzičku reviziju sa primarnim ciljem da se obezbedi prevencija, otkrivanje i istraga prevara.

Prevare ugrožavaju poslovanje kompanija na mnogo različitih načina, ne samo zbog finansijske štete već znatno kvare sliku te kompanije u očima javnosti i srozavaju moral zaposlenih. Na osnovu sprovedenih istraživanja dokazano je da u proseku organizacije gube 7 do 10 odsto godišnje dobiti zbog prevara, a samo mali procenat ovih gubitaka organizacija uspe da povrati.

U cilju sprečavanja daljeg porasta ove vrste kriminala, od izuzetnog je značaja mogućnost otkrivanja načina na koji je prevara učinjena, kao i identifikacija počinilaca. Ključnu ulogu u otkrivanju kriminalnih radnji koje počine tzv. „bele kragne“ ima forenzička revizija i savremeni digitalni forenzički alati.

Forenzička revizija finansijskih izveštaja relativno je nova, visokospecijalizovana usluga koja pretpostavlja poseban angažman osoba koje su posebno obučene i poseduju iskustvo u sprečavanju i otkrivanju kriminalnih radnji. Forenzička revizija je pre svega aktivnost prikupljanja, versifikovanja, obrade, analiziranja i izveštavanja o podacima s ciljem dobijanja činjenica i dokaza koji mogu biti iskorišćeni u sudskim sporovima nastalim usled kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima i ostalim dokumentima u vezi sa njima.

Osnovni cilj forenzičke revizije jeste otkrivanje kriminalne radnje u finansijskim izveštajima osumnjičenog ili kontrolisanog subjekta analize, a iz osnovnog, granaju se pojedinačni ciljevi forenzičke revizije:

• otkrivanje i imenovanje počinilaca kriminalne radnje,
• otkrivanje načina, mesta i vremena njenog izvršenja,
• utvrđivanje materijalne štete i uticaj kriminalne radnje na poslovanje organizacije,
• obezbeđivanje dokaza za sudski ili disciplinski postupak.

Osnovna karakteristika forenzičke revizije sadržana je u njenom glavnom cilju, a to je da se detaljno ispita postojanje potencijalnih kriminalnih radnji, kao i da se u slučaju otkrivanja obezbedi jednoznačni materijalni dokazi za te radnje. Forenzičke računovođe i forenzički revizori imaju umnogome drugačiji pristup verifikaciji finansijskih izveštaja, kako po pitanju materijalnosti i obuhvata provera, tako i načina izveštavanja o rezultatima svoga rada. Tradicionalna revizija stavlja akcenat na uočavanje grešaka i prevenciju delovanjem sistema interne kontrole, pri čemu revizor najčešće koristi metod uzorkovanja. Forenzička revizija u područjima poslovanja u kojima se sumnja ili postoje određeni nagoveštaji kriminalnih radnji detaljno ispituje svaku pojedinačnu transakciju.

GM Konsalting je Vaša podrška u otkrivanju prevara i malverzacija, jer

GM Konsalting štiti dobre biznise od loših ljudi!!!

Ekspertski tim predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA, Konsultant i trener za usaglašavanje sa ISO 37001:2016, Sertifikovan menadžment konsultant(CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije, Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.

Ako imate bilo kakve sumnje ili želite preventivno da proverite da li postoje prevare u vašoj kompaniji, javite se na:

e-mail: office@gmkonsalting.com ili

Mob: +381 64 115 43 63