Optimizacija troškova

Savremene uslove poslovanja karakteriše velika neizvesnost. Veliki broj preduzeća susreće se sa mnogobrojnim eksternim problemima koje značajno mogu ugroziti opstanak firme. Pored brige o eksternim faktorima pažnju treba obratiti i na interne faktore, naročito na troškove preduzeća.

Racionalno trošenje i planiranje rashoda, ključno je za zdravlje biznisa. Ukoliko se troškovi permanentno ne kontrolišu i kontinuirano ne racionalizuju, preduzeće može ugroziti svoj opstanak. Znati koje troškove možete smanjiti i u kojoj meri, zahteva detaljnu analizu, razumevanje šire slike poslovanja kao i razumevanje dugoročnih implikacija sadašnjih odluka.

Imajući u vidu gore navedeni problem, GM Konsalting, u radu sa svojim klijentima na optimizaciji troškova akcenat stavlja na temeljnu analizu i individualni pristup svakom preduzeću. Jedino na taj način moguće je iznedriti rešenja koja će za konkretno preduzeće biti najadekvatnija.

Zašto su važne analize finansijskih izveštaja?

Finansijski aspekti preduzeća mogu se sagledati putem pažljivog ispitivanja njegovih finansijskih izveštaja. Analiza izveštaja nije isključivo pretraživanje podataka, mnogo je bitnije proučavanje odnosa i njihovo povezivanje u celinu.

Svako ko ima interesa u određenom preduzeću želeće odgovore na sledeća pitanja:

 • Da li preduzeće ostvaruje adekvatan profit?
 • Može li preduzeće da ispuni sve svoje obaveze na vreme, odnosno da li je dovoljno likvidno?
 • Da li ima dovoljno obrtnog kapitala?
 • Da li će preduzeće biti u mogućnosti da realizuje planirane projekte?
 • Da li je ulaganje u preduzeće sigurno ulaganje?

Na ova pitanja se ne mogu dati 100% precizni odgovori, ali analiza izveštaja može da otkrije ono što se desilo do sada, identifikuje probleme i predvidi budući scenario u slučaju da se dosadašnji model poslovanja bez izmena nastavi. Nakon utvrđivanja kritičnih tačaka, mogu se odrediti smernice za poboljšanje poslovanja.

Kako Vam GM-Konsalting može pomoći da izvršite optimizaciju troškova?

Pružićemo vam korisno posmatranje, analizu i komentare kroz analizu finansijskih izveštaja za poslednje tri godine. Uz našu pomoć moći ćete da racionalizujete sadašnje odluke i izvršite pažljivo planiranje poslovanja i troškova. Ukoliko ste spremni da dosadašnje odluke i procedure koje nisu bile dovoljno efikasne zamenite,  poboljšaćete poslovne performanse i otvoriti nove puteve razvoja za Vaše preduzeće.

Proces optimizacije troškova uključuje sledeće analize:

 1. Analizu prihoda
 2. Analiza rashoda
 3. Analizu strukture aktive
 4. Analizu strukture pasive
 5. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata i donja tačka rentabilnosti
 6. Analizu finansijskih indikatora
 7. Analizu potraživanja/dugovanja
 8. Z-Score analizu