Optimizacija, ne prosta redukcija troškova!

Kako zaštititi  svoje marže u turbulentnom ekonomskom okruženju?

Učinak globalne pandemije se pokazao kao ozbiljan problem svuda u svetu, pogotovo što mnoge kompanije nisu bile dovoljno pripremljene za uticaj krize izazvane virusom COVID-19. Donedavno je rast  prodaje  bio glavni prioritet za mnoge kompanije, a rast prihoda naveo je mnoge kompanije  da skrenu pogled sa troškova. Zato su mere kontrole troškova često  bile relativno zanemarene. U svetlu događaja iz prošle godine, neophodno je da kompanije  sada ponovo preispitaju    svoje strategije i pripreme se za daleko strože ekonomsko okruženje.

I pored teške prethodne godine, ipak  nije vreme za paniku!  Vreme je za procenu potencijala smanjenja troškova, ali ne prostu redukciju na uštrb kvaliteta proizvoda/usluga i  brenda kompanije. Loše prakse pokazuju da  suočene sa  pritiskom da održe poslovne marže, kompanije  često primenjuju brze i široke mere smanjenja troškova. One mogu doneti kratkoročne koristi, ali ne mogu dopreti  do srži pokretača troškova. U najgorem slučaju, ove mere utiču na poslovanje i mogu ometati budući poslovni rast.

Strukturirani pristup upravljanju troškovima stoga znači razmišljanje izvan kratkoročnih ušteda troškova kako bi se procenili i preispitali  osnovni poslovni modeli. Uz fokus  na neke od ključnih dimenzija poslovanja, moguće je  identifikovati  osnovne pokretače troškova i preduzeti  korake za efikasno upravljanje troškovima na održiv način.

Neki  od ključnih načina  upravljanja troškovima, i pronalaženja načina za njihovu optimizaciju ( ne prostu redukciju) su :

Smanjenje nivoa zaliha

Iako visok nivo zaliha daje određenu sigurnost da proizvodni proces neće biti u prekidu, ipak, visoke zalihe sa malim obrtom su zapravo trošak po kompaniju. Zato je potrebno dobro proceniti optimalne nivoe potrebnih zaliha, optimizovati troškove i podići efikasnost procesa nabavke.  Ovo može obuhvatiti  strateške nabavke, konsolidaciju dobavljača i poboljšano upravljanje ugovorima o nabavci i upravljanje zalihama kroz adekvatan utrošak nabavljene robe i materijala.

Optimizacija procesa

Pritisci pandemije  su nametnule potrebu da se   preispitaju  proizvodi, poslovanje i operativni modeli  što bi sve potencijalno moglo da podstakne brži rast produktivnosti i efikasnosti. Otklanjanje neefikasnosti procesa smanjuje operativne  troškove i poboljšava uslove za budući rast kompanije. Ključ  za optimizaciju performansi i procesa  leži u opredeljenosti organizacija da definišu i kontinuirano procenjuju i ažuriraju svoju procesnu dokumentaciju. Ovi dokumenti, uključujući mape procesa, detalje o ulazu i izlazu, dodeljivanje resursa, vremena ciklusa itd., formalno definišu okvir  procesa od pokretanja do isporuke i služe kao „putokaz procesa“. Kada se donesu odluke o  optimizaciji poslovnih procesa,   organizacija treba da se fokusira na  identifikovanje i pronalaženje  mogućnosti smanjenja troškova, vremena ciklusa, istovremeno povećavajući kvalitet usluge ili proizvoda.

Otkrivanje prikrivenih troškova

Prikriveni troškovi se mogu pojaviti u  svakodnevnim operativnim aktivnostima , poput nabavke,   prodaje, upravljanje ljudskim resursima, gotovinom, i uzrok su nevidljivom  „curenju“ novca. Mogu biti, između ostalog preko preplate roba i usluga (možda zbog nepažnje, a možda i zbog primanja mita osobe zadužene za nabavku), neosnovanih naplata ( npr. provizija za prodaju), slučajnog ili namernog  duplog plaćanja,  izgubljenih popusta, itd. Ne uvek, ali iza prikrivenih  troškova stoje obično prevarne radnje, koje su same po sebi  prikrivene sa namerom i zato se takvi  troškovi  retko mogu uočiti bez stručne forenzičke analize, koja otkriva dublje razloge nastalih troškova.

Modifikovanje lanaca  snabdevanja

Neefikasnosti u upravljanju kanalima i distributivnim mrežama treba identifikovati i razumeti kako bi se optimizovala efikasnost duž lanca snabdevanja . Kompanije sada moraju ažurirati, modifikovati  i reorganizovati  svoje lance snabdevanja kako bi ostvarile obrtni kapital i troškovnu efikasnost i da bi odgovorile na promenljive načine poslovanja i sa kupcima i sa dobavljačima. Posebno treba obratiti pažnju na pregovore sa dobavljačima i potencijale smanjenja nabavnih cena.

Kako sprovesti  uspešnu  optimizaciju troškova?

Za početak,  efikasna  optimizacija troškova zasnovana je na dubokoj analizi i tehnikama pronalaženja činjenica, kao što su analiza pokretača troškova ili analiza potrošnje, kako bi se bolje razumela  struktura troškova u cilju identifikovanja  mogućih ušteda. Analiza troškova treba da pruži dovoljno informacija i odgovora na pitanja: šta, od koga, koliko često  kupujemo,  koliko plaćamo i da te podatke uporedimo sa prethodnim periodima. Na osnovu ove analize , moguće je smanjenje troškova kroz  strateške promene poslovnih modela i primenu inicijativa za efikasnost u celom lancu poslovanja ili lancu snabdevanja.

Osnovni koraci u optimizaciji troškova mogu biti:

  1. Uspostaviti program za optimizaciju troškova,
  2. Utvrditi ciljeve / obim programa
  3. Otkriti koje su mogućnosti na raspolaganju, a koje bi trebalo biti razvijene,
  4. Precizirati koje mogućnosti treba primeniti i kojim redosledom,
  5. Utvrditi kako se koristi i poboljšanja finansijskih performansi mogu trajno ugraditi u poslovne procese.

Zamislite šta bi sve mogli sa stotinama hiljada dinara koje bi vam se pojavile u redovnom poslovanju! Zato  krenite što pre u optimizaciju svojih troškova, jer  ako se ne počne na vreme, prekasno je da se bilo šta uradi kada sve krene naopako!

Ako Vam je potrebna pomoć u procesu optimizacije troškova, ili želite više informacija,  kontaktirajte me na gordana.matovic@gmkonsalting.com

 

Autor : Gordana Matović, MSc, CMC,  Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine,  Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA, Stalni sudski veštak pri Ministarstvu Pravde RS.