Zaštitite svoj biznis od prevare

Prevare u preduzećima od strane zaposlenih nisu novina.  Iako je riziku od prevare izloženo svako preduzeće iz bilo koje grane industrije, ovoj vrsti rizika ne poklanja se dovoljna pažnja.

Troškovi prevare su mnogobrojni i ne obuhvataju samo finansijske gubitke. Otkrivanje prevare na vreme (u ranim fazama) može da minimizira gubitak i poveća verovatnoću da preduzeće nadoknadi štetu.

Činjenica je da neće sve prevare biti sprečene, niti svi rizici od prevare u potpunosti eliminisani. Ali, nepostojanje kontrole i svesti među zaposlenima i menadžmentom, kompaniju čine ranjivom i pitanje je vremena kada će se prevara dogoditi.

Zašto edukovati zaposlene o ovoj vrsti rizika?

U borbi protiv prevara, od suštinske važnosti jeste edukacija zaposlenih i menadžmenta o ovoj vrsti rizika i načinima za otkrivanje/uočavanje indikatora prevare -„crvenih zastavica“.

Najveći procenat prevara u preduzećima otkriva se dojavom zaposlenih, čak 39,1%. Zaposleni su ti koji u svakodnevnom radu najranije mogu otkriti određene nepravilnosti pri čemu se prevare mogu otkriti u početnim fazama.  Ukoliko se unutar organizacije razvije kultrura protivna prevari, zaposleni su više motivisani da svoje sumnje prijave.

Kako trening „Zaštitite svoj biznis od prevare“ pomaže u borbi protiv prevara?

Trening „Zaštitite svoj biznis od prevare“ usmeren je na podizanje svesti među zaposlenima o ovom problemu. Podizanje svesti o prevarama za cilj ima da podseti zaposlene da treba da ostanu u stanju pripravnosti i da ne ignorišu signale koji upućuju na postojanje prevarnih radnji. Edukacija zaposlenih/menadžmenta je osnova razvoja kulture protivne prevari, pri čemu se na efikasan način uspostavlja prva odbrambena linija od pronevera i raznih zloupotreba i malverzacija.

Postoje situacije u kojima ponašanje neke osobe, određena transakcija ili sam pogled na neki dokument može probuditi sumnju. U zavisnosti od toga koliko je osoba koja je to uočila spremna na reagovanje i u kojoj meri je svesna da do prevare može doći, incident može biti ignorisan ili prijavljen. U slučaju prijavljenog incidenta istraživanjem konkretnih razloga čudnog ponašanja ili transakcije mogu se otkriti prevarne radnje.

Kako bi zaposleni mogao da uoči nepravilnosti, odnosno indikatore prevare, važno je da zna šta je to što treba prijaviti i na koji način reagovati u takvim situacijama.

Trening „Zaštitite svoj biznis od prevare“ struktuiran je kao interaktivna, zanimljiva i praktična obuka, sa jasnim akcentom na povratne informacije od učesnika. Učesnici treninga će naučiti:

  • Ko čini prevaru-profil prevaranta
  • Trougao prevare-prilika/motiv/opravdanje
  • Kako uočiti prevaru – CRVENE ZASTAVICE

 Kome je namenjen trening ?

Direktorima/vlasnicima malih i srednjih preduzeća,  rukovodiocima i zaposlenima  različitih službi – nabavke, prodaje,  računovodstva, upravljanja zalihama i sl.