Interna kontrola

Opis

Interna kontrola poslovanja je kontrolna i savetodavna aktivnost kreirana tako da doprinese podizanju likvidnosti i maksimiziranju efikasnosti poslovanja. Za male i rastuće biznise značajno je da  uspostave kontrolu i praćenje likvidnosti i poslovne dobiti, jer to doprinosi efikasnijem upravljanju gotovinom i obrtnim kapitalom, što predstavlja ključ uspešnog poslovanja. Osim toga, izveštavanje koje menadžment dobija na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou doprinosi donošenju boljih poslovnih odluka.

Ciljevi

Ova usluga ima dva osnovna cilja:

 • Podizanje likvidnosti
 • Podizanje poslovne dobiti

Uz ostvarenje navedenih ciljeva, Vaš biznis će eliminisati problem nedostatka gotovine i dostići značajne uštede u troškovima na godišnjem nivou.

Kome je namenjena?

Usluga Interne kontrole namenjena je manjim kompanijama koje  osećaju probleme nedostatka likvidnosti i obrtnog kapitala. Takođe, usluga je namenjena i kompanijama koje su prošle ili prolaze kroz fazu intenzivnog rasta i koje žele da preduprede probleme sa likvidnošću.

Sadržaj usluge Interne kontrole

Usluga Interne kontrole obuhvata analizu, projekciju, kontrolu i praćenje ključnih pokazatelja likvidnosti  i poslovne dobiti:

 • Potraživanja i naplate
 • Dugovanja dobavljačima i plaćanja
 • Finansijskih dugovanja i otplate
 • Gotovine
 • Zaliha
 • Prodaje
 • Forenzičku kontrolu troškova

Prednosti angažmana „outsource“ Interne kontrole:

 • Varijabilan trošak, angažovanje prema potrebi
 • Iskusan kadar koji nije moguće angažovati bez većih mesečnih ulaganja
 • Analitičan, objektivan i nepristrastan, koji gradi partnerski odnos
 • Garantovana poverljivost poslovnih podataka, kao da se radi o članu menadžmenta
 • Saradnja sa menadžmentom, računovodstvom i ostalim službama kako bi se promena trajno implementirala, a pozitivne prakse nastavile primenjivati.