Konsalting

KLJUČNE OBLASTI NAŠEG RADA SU:

Pomoć na­šim kli­jen­ti­ma u sagledavanju trenut­nog stanja bi­zni­sa

Rad va­šeg auto­mo­bi­la oslu­šku­je­te i sva­ke go­di­ne pro­ve­ra­va­te nje­go­vo sta­nje! Ba­rem po­ne­kad pro­ve­ra­va­te svo­je zdrav­stve­no sta­nje! A zdra­vlje va­šeg bi­zni­sa? Da li je baš sve u naj­bo­ljem re­du, i da li mo­žda ne­što mo­že bi­ti bo­lje? Mi vam mo­že­mo da­ti kom­plet­nu pro­ce­nu tre­nut­nog zdra­vlja va­šeg bi­zni­sa ili sa­mo spe­ci­fič­nog de­la, ako ta­ko že­li­te. Kao spolj­ni part­ner, sa do­volj­no zna­nja i is­ku­stva, u sta­nju smo da sa­gle­da­mo si­tu­a­ci­ju iz dru­gog ugla i vi­di­mo ono što se iz­nu­tra ne vi­di. Na­kon po­čet­ne pro­ce­ne, mi će­mo vam po­mo­ći u spro­vo­đe­nju pre­po­ru­ka, ka­ko bi ge­ne­ri­sa­li vaš rast i raz­voj, i usme­ra­va­li vaš bi­znis da bu­de uspe­šni­ji.

Asi­sten­ci­ja menadž­men­tu u stra­te­škom upravljanju

Ako ste se ika­da za­pi­ta­li „Ra­di­mo li pra­vil­no?“, zna­či da stra­te­ški raz­mi­šlja­te. Stra­te­ško upra­vlja­nje pod­ra­zu­me­va da zna­te gde ste sa­da, gde že­li­te da ide­te i po­seb­no, ka­ko do ta­mo da stig­ne­te. Stra­te­gi­je su jed­no­stav­no ak­ci­je ko­je omo­gu­ća­va­ju fir­mi da ostva­ri že­lje­ne ci­lje­ve, a GM Kon­sal­ting će vam po­mo­ći u do­no­še­nju i im­ple­men­ta­ci­ji stra­te­ških tak­ti­ka i ak­ci­ja za ostva­ri­va­nje va­ših ci­lje­va.

Raz­voj preporu­ka na popravljanju marke­ting stra­tegi­ja radi podi­zanja pri­hoda i profi­tabil­nosti

Mar­ke­ting se na ža­lost ve­o­ma če­sto po­i­sto­ve­ću­je sa re­kla­mom, što ni­ka­ko ni­je! Po­sao mar­ke­tin­ga je da pre­tvo­ri pro­me­nji­ve po­tre­be po­tro­ša­ča u pro­fi­ta­bil­ne pri­li­ke. Pri­hod i pro­fit ko­ji ste ostva­ri­li u mno­go­me za­vi­si od mar­ke­ting stra­te­gi­ja od­no­sno od pra­vil­nog od­no­sa va­šeg pro­iz­vo­da/uslu­ge sa ce­nom, lo­ka­ci­jom i pro­mo­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma. Mi vam mo­že­mo po­mo­ći u sa­gle­da­va­nju po­sto­je­ćih i bo­ljem po­sta­vlja­nju bu­du­ćih mar­ke­ting stra­te­gi­ja, ka­ko bi za­u­ze­li ve­ći deo tr­ži­šta, ostva­ri­li ve­ći pri­hod i pro­fit.

Osvajanje novih tržišta, razvoj izvoza

Izvoz može biti profitabilan i izazovan način proširenja poslovanja kompanije. ali, izvoz je rizičan i skup, uzimajuči u obzir potrošeni novac, vreme i sredstva. Izvoznici su izloženi mnogim izazovima, jer su kupci na stranom tržištu različiti od onih sa kojima se radi u zemlji. Naravno, izlazak na novo tržište pred kompaniju stavlja i dodatne izazove, kao što su povećani troškovi, povećan nivo obaveza i odgovornosti za sve zaposlene. Zbog toga je dobra priprema neophodna. Mi vam možemo pomoći da krenete planski u izvoz, da imate dobre export marketing strategije i da se na pravi način sretnete sa potencijalnim kupcima.