Forenzičko računovodstvo i forenzička kontrola

Šta je forenzičko računovodstvo?

Jedinstvena definicija forenzičkog računovodstva ne postoji, ali ono u čemu se svi slažu jeste da forenzičko računovodstvo uključuje primenu računovodstvenih koncepata i tehnika na pravne probleme. Ono je specijalnost koja zahteva integraciju istražiteljskih, računovodstvenih i revizorskih veština.

Prema Udruženju ovlašćenih istražitelja prevara ( ACFE ), forenzičko računovodstvo je korišćenje računovodstvenih veština u potencijalnim ili stvarnim civilnim ili krivičnim sporovima, uključujući opšteprihvaćene računovodstvene i revizorske principe; utvrđujući gubitke profita, prihoda, imovine, ili štete, procene internih kontrola, prevare i sve drugo što zahteva uključivanje računovodstvenih ekspertiza u pravni sistem.

Najčešća područja prevara vezanih za računovodstvo su:

 • nepoštovanje zakonskih propisa s ciljem prikazivanja željenih rezultata
 • krivotvorenje podataka i knjigovodstvenih dokumenata
 • prikazivanje fiktivnih događaja
 • namerno iskrivljavanje poslovnih događaja
 • prikrivanje krađe novca i ostale imovine.

U skladu sa upravo opisanom suštinom forenzičkog računovodstva, ovlašćeni istražitelji prevara ili forenzičke računovođe, kako se još u literaturi nazivaju lica koja se bave forenzičkim računovodstvom, istražuju i dokumentuju finansijske prevare i „kriminal belih kragni“ kao što su manipulacije. Oni takođe pomažu advokatima, sudovima, regulatornim telima i agencijama u istragama finansijskih prevara.

Forenzički računovođa se ne bavi finansijskim izveštajima kao takvim, što rade revizori, već je njegova pažnja usmerena na procenu transakcija, ljudi ili poslovnih jedinica da bi se utvrdilo da li postoje indicije o prevarama koje treba dublje istražiti.

Osnovne razlike između nezavisnog revizora i forenzičkog računovođe su:

 • Nezavisni revizor izražava mišljenje o istinitoj i “fer” prezentaciji finansijskih izveštaja, forenzički računovođa utvrđuje i otkriva kriminalne radnje u finansijskim izveštajima i poslovanju;
 • Nezavisni revizor koristi tehniku metode uzorkovanja i izvođenja kontrolnih testova, forenzički računovođa obavlja suštinsko, dubinsko proveravanje svih odabranih transakcija u sumnjivim područjima poslovanja;
 • Nezavisni revizor ispituje finansijske izveštaje i transakcije za određen period, najčešće godinu dana, a forenzički računovođa nema takvih ograničenja, odnosno ispituje sumnjive transakcije od početka, “ od korena”, bez obzira na datum događaja.
 • Nezavisni revizor izražava mišljenje sa ili bez rezerve, a forenzički računovođa izražava mišljenje u pogledu mesta, vremena kriminalne radnje, obračunava štetu i imenuje počinioce

Zadaci forenzičkog računovođe

Forenzički računovođa se angažuje, da istraži sumnje o postojanju prevare i da pribavi dokaze o tome. Imajući u vidu da se prevare mogu javiti u svim poslovnim aktivnostima, a prevare putem finansijskih izveštaja mogu nastati ne samo u postupku njihove pripreme, već i u poslovnim aktivnostima čije se posledice iskazuju u finansijskim izvještajima, jasno je da postoji velika raznolikost pristupa ispunjenja primarnog cilja.

Bez obzira na raznolikost područja u kojima se prevare javljaju i raznolikost interesa strana koje angažuju forenzičkog računovođu u ostvarivanju ciljeva da se prevare otkriju i istraže redovno se postavljaju sledeća pitanja:

 • koliki su ukupni gubici nastali prevarom
 • tokom kog perioda se događala prevara,
 • na koji način je izvedena prevara
 • ko je uključen u prevaru
 • predlog kontrolnih mera za sprečavanje prevare i saniranje gubitaka

Šta je forenzička kontrola?

Većina računovodstvenih agencija nudi tradicionalni spektar usluga. Iskusan računovođa može Vam pomoći kada se radi o problemima povezanim sa vođenjem knjiga i to niko ne zna bolje od njega. Ali, kada se jave problemi koji su po svojoj prirodi specifični, i nisu deo svakodnevnih poslova koje računovođa obavlja, najbolje je obratiti se ekspertu koji pored obrazovanja ima i iskustvo u rešavanju tog tipa problema.

Tri ključna načina koje zaposleni koriste kako bi nezakonito prisvojili novac preduzeća:

 • pronevera,
 • korupcija i
 • lažiranje finansijskih izveštaja.

Forenzička kontrola je dublja analiza prevare i postojećih mera koje preduzeće donosi kako bi prevare sprečilo. Forenzička kontrola obuhvata:

 • finansijsku analizu – kontrola računovodstvenih izveštaja i finansijskih dokumenata u preduzeću i
 • ne finansijsku analizu – proučavanje podataka prikupljenih kroz intervjue sa zaposlenima u preduzeću.

 Prednosti korišćenja usluge forenzičke kontrole:

 • otkrivanje i sprečavanje prevara u cilju ublažavanja gubitaka;
 • kontrola i smanjenje troškova, u slučaju da organizacija nema značajnijih problema ili ustanovljenih prevara;
 • identifikovanje skrivenih problema u preduzeću i naj slabijih tačaka;
 • pomoć investitorima pri donošenju odluka, pošto forenzička kontrola analizira sve nedostatke i daje smernice koje vode ka profitabilnosti poslovanja;
 • značajan doprinos poslovanju, jer su analizirani izveštaji, podaci i njihov zaključak korisni za samu firmu;
 • smanjenje rizika od prevara i uspostavljanje preventivnih mera;
 • unapređenje reputacije i integriteta preduzeća, jer prevare i malverzacije vode ka gubitku poverenja kod partnera, dobavljača i drugih pravnih lica sa kojima preduzeće sarađuje;

Usluga forenzičke kontrole obuhvata:

 1. Procenu rizika od prevare

Procena rizika od prevare je polazna osnova u borbi protiv pronevera/malverzacija u poslovanju. Ukoliko znate gde se prevara može dogoditi, možete reagovati na vreme i smanjiti mogućnosti potencijalnim počiniocima prevare.

Procena rizika od prevare je metodološki postupak u okviru kojeg se analizira funkcionisanje svih sektora u okviru preduzeća.Procena se vrši na osnovu podataka sakupljenih kroz intervjue sa menadžmentom i zaposlenima ali i korišćenjem Data Mining tehnike. Metodologija po kojoj se vrši procena rizika je razvijena od strane ACFE-ovlašćenih istraživača prevare.

Nakon obrade podataka, zadatak konsultanta je da sastavi izveštaj sa konkretnim tumačenjem dobijenih rezultata.

 1. Forenzičku kontrolu troškova

Forenzička kontrola troškova je kompleksan metodološki postupak koji za cilj ima identifikovanje prevarnih radnji ali i područja nedovoljno racionalne alokacije sredstava i prekomernih troškova. Izuzetna prednost ove analize je to što objedinjuje proces optimizacije troškova i otkrivanja prevarnih radnji u preduzeću.

Forenzička kontrola troškova obuhvata:

 • detaljno istraživanje i analizu koja pronalazi i istražuje potencijalne probleme na svim nivoima biznisa, pronalaženje dokaza o potencijalnim prevarama i predstavljanje rezultata analize;
 • detaljna analiza finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima);
 • analiza ne finansijskih podataka i intervjui sa zaposlenima u firmi, radi dobijanja povratnih informacija;
 • analiza dobavljača, službe prodaje i nabavke;
 • analiza troškova;

GM Konsalting je Vaša podrška u otkrivanju prevara i malverzacija, jer

GM Konsalting štiti dobre biznise od loših ljudi!!!

Ako imate bilo kakve sumnje ili želite preventivno da proverite da li postoje prevare u vašoj kompaniji, javite se na:

e-mail: office@gmkonsalting.com ili

Tel: 034 304 926

Gde se nalazimo?

Kontakt

 • Tel: +381 (34) 304 925
 • Fax: +381 (34) 304 926
 • office@gmkonsalting.com
 • Nikole Pašića 7/II-12
 • 34000 Kragujevac
 • Srbija